Штуцер тройний S24-S24-S24 (М20х1.5-М20х1.5-М20х1.5) (ТМ JUBANA)